Vælg en side

Betingelser

Leveringsbetingelser

Jura

Leverings- og standardbetingelser

1. Anvendelse
1.1. Disse leveringsbetingelser anvendes i alle forhold mellem WebSonic ApS (herefter benævnt ”WebSonic”) og Kunden. Betingelserne gælder uanset uanset Kundens købs- og leverandørbetingelser.

Ved Kunden forstås den person eller det selskab, der har indgået aftale med WebSonic.

Aftalen gælder bl.a. ved bestilling og brug af bestilt hjemmeside, support, rådgivning og anden levering af tjenesteydelser eller varer fra WebSonic.

1.2 Leveringsbetingelserne udgør, sammen med øvrigt skriftligt materiale, herunder tilbud, kontraktgrundlaget for alle projekter hos WebSonic.

1.3 Leveringsbetingelserne er gældende for både større og mindre opgaver indmeldt mundtligt eller pr. e-mail selvom der fra disse ikke direkte henvises til standardbetingelserne.

 

2. Generelle betingelser
2.1 Tilbud er gældende i 14 dage fra tilbudsdato.

2.2 Websonic udfører konsulentarbejde i henhold til fastprisbetaling, estimater og overslag samt timebaseret betaling.

2.3 Hvor intet andet fremgår afregnes arbejde efter forbrugt tid pr. påbegyndt kvarter (15 minutter).

2.3 Et estimat eller overslag er ikke et bindende tilbud. Afviger tidsforbrug eller pris fra estimatet eller overslaget, giver vi Kunden besked, når det estimerede forbrug er nået.

2.4. WebSonic er ikke forpligtet af aftalen, såfremt den efter WebSonics skøn efterfølgende viser sig for omfattende. I dette tilfælde vil Kunden ikke blive faktureret, ligesom Kunden ikke kan gøre krav gældende mod WebSonic.

2.4. Løbende aftaler kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af måneden.

2.5. Priser er altid angivet eksklusiv moms.

2.6. Et fast tilbud dækker de i tilbuddet nævne leveringer. Leveringer, der ikke udtrykkeligt er nævnt i tilbuddet, afregnes separat efter standard timepris.

2.7. Websonic er berettiget til at benytte underleverandører, forudsat at underleverandøren påtager sig samme forpligtelser vedrørende forhold, som Websonic er underlagt.

2.8. Kunden giver samtykke til, at WebSonic må anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og marketingsøjemed, herunder samtidig at påføre Kundens forretningsnavn i referencen.

 

3. Betaling
3.1 Betalingsfrist er faktureringsdato + 8 dage.

3.2. WebSonic fakturerer månedsvis bagud for forbrugt tid.

3.3 WebSonic pålægger et rykkergebyr på 100 kr. for hver opkrævet rykker ved for sen betaling.

3.2. Projekter over 16.000 kr. opdeles i 4 betalingsrater på 40%, 20%, 20% og 20%, hvis ikke andet er nævnt.

3.3. Projektopstart sker først efter betaling af første rate.

3.4. Brugsretten overdrages til Kunden ved betaling af sidste rate samt eventuel separat forbrugt tid på projektet.

3.5. Standard timepris er 900 kr./time eksklusiv moms.

3.6. Leverancer, der indeholder køb ved 3. part, f.eks. Google, Facebook og LinkedIn, faktureres altid forud.

4. Kundens forpligtelser

4.1. Det forudsættes, at Kunden medvirker til at fremskaffe alt relevant materiale samt sikrer Websonic adgang til relevante systemer, for at opgaverne kan gennemføres bedst.

4.2. Kunden skal, snarest muligt efter aftaleindgåelsen, levere al efter WebSonics skøn relevant materiale til brug for aftalen, og senest 14 dage efter aftaleindgåelsen. Kunden indestår for, at denne har alle rettigheder – herunder immaterielle rettigheder – til materialet, og at materialet derved ikke krænker en tredjemands rettigheder.

4.3. Ved for sen levering af aftalt og relevant materiale forbeholder WebSonic sig retten til at udskyde aftalt leveringstidspunkt jf. punkt 4.2.

4.3. Skal Kunden leverer tekster, billeder eller andet indhold og dette ikke sker til aftalt deadline jf. punkt 4.2. kan WebSonic vælge at bruge dummy-billeder og dummytekst.

4.4. Kunden er ansvarlig for backup af egne systemer, materialer og data. Bruges WebSonics egen testserver er WebSonic ansvarlig for backup på testserveren.

 

5. Webprojekter og -arbejde

5.1. Ved projekter med korrekturgange/test, gives der op til 3 korrekturgange/test, hvis intet andet er nævnt.

5.2. Et projekt anses for afsluttet efter den sidste korrekturgang/test.

5.3 Ved en korrekturgang/test giver Kunden én samlet tilbagemelding – rettelser, ændringer og feedback – inden for 4 arbejdsdage.

5.4. Hvis rettelser ikke leveres samlet kan WebSonic fakturere Kunden for ekstra forbrugt tid.

5.4. Melder Kunden ikke tilbage inden for 4 arbejdsdage anses det som en godkendelse.

5.5. Ved for sen tilbagemelding tillægges forsinkelsen til projektets deadline.

5.6. Udviser Kunden passivitet i mere end 30 dage, der forhindrer en fortsættelse af projektet, har WebSonic ret til at få betaling svarende til det procentvis udførte arbejde af det samlede projekt. WebSonic kan vælge at stoppe projektet og overdrage det til Kunden og Kunden kan ikke gøre krav gældende mod WebSonic.

5.7. Websonic kan levere tekster og billeder, hvis Kunden ønsker dette. Hvis aftalen ikke udtrykkeligt indeholder levering af billeder og tekster, vil dette blive faktureret separat.

5.8. Ved import eller indsættelse af data forudsættes, at Kunden leverer kvalitetssikret og fejlfri data. Ekstra arbejde med fejlfinding og rettelse af fejlbehæftet data faktureres separat efter forbrugt tid.

 

6. Online marketing & SEO
6.1. Ved linkbuilding fraskriver WebSonic sig ansvaret for eventuelle brudte links som følge af ophørte domæner eller nye interne politikker hos tredjepart. Hertil erstatter WebSonic ikke de brudte links eller refunderer beløb betalt herfor.

6.2. WebSonic er til enhver tid uden ansvar for søgemaskiners – herunder Google – ændringer i placeringer af et website eller en eventuel ekskludering.

 

7. Ansvar for mangler
7.1. Kunden er pligtig til at undersøge produktet straks ved modtagelsen og senest 8 dage efter modtagelsen at reklamere over enhver mangel. Overholder Kunden ikke de anførte frister, taber Kunden retten til at gøre manglen gældende.

7.2. WebSonic er ansvarsfri i relation til leverede ydelser i det omfang Kunden af egen drift har foretaget ændringer eller tilføjelser til allerede af WebSonic udført arbejde, medmindre Kunden dokumenterer, at sådanne ændringer eller tilføjelser ikke kan øve indflydelse på det af WebSonic leverede arbejdes funktionalitet/anvendelighed.

7.3. Skyldes en reklamation en mangel forårsaget af Kunden selv eller tredjemand forbeholder WebSonic sig retten til at afregne for forbrugt tid.

7.4. WebSonic er ansvarsfri for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab.

7.5. Reklamation skal sendes skriftlig til WebSonic.

 

8. Force majeure

8.1. WebSonic er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af WebSonics forpligtelser, såfremt Websonic kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for WebSonics kontrol så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, epidemier, lockout, forsinket eller mangelfuld levering fra underleverandører, hackerangreb, servernedbrud, nedbrud af elektricitet og nedbrud af internetforbindelse.

 

9. Tvister
9.1 Forretningsbetingelserne er underlagt dansk ret og tvister afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.